Je gebruikt een sterk verouderde browser. Upgrade je browser om je surf ervaringen te verbeteren.

Tickets

Wedstrijdreglement - Win een duo Kings Of Leon VIP Ticket

Deelnamevoorwaarden

Wonend in België

De winnaars van de wedstrijd kunnen hun VIP-ticket voor Kings of Leon enkel gebruiken op 9 augustus 2022 op Lokerse Feesten. Het ticket bevat een toegang tot het plein en het VIP-gedeelte. Meer over Lokerse Feesten: https://www.lokersefeesten.be/nl/

 1. Deze wedstrijd wordt door Lokerse Feesten georganiseerd met zetel op Spoele 34 9160 Lokeren, KBO nr. BE0426.492.172 (hieronder ‘Organisator’ genoemd). Deze wedstrijd loopt enkel op Belgisch grondgebied.
   
 2. Deelname aan de wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. Elke natuurlijke persoon gedomicilieerd in België met een geldig e-mailadres kan aan deze wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de organisatoren, alsook hun familieleden die onder hetzelfde dak wonen. Deelnemers onder de 18 jaar dienen goedkeuring van hun ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) te verkrijgen alvorens aan de wedstrijd mee te (kunnen) doen. Als een prijs gewonnen wordt door een persoon onder de 18 jaar dienen de ouder(s) / wettelijke vertegenwoordiger(s) van de winnaar een formulier te ondertekenen waarin men verklaart akkoord te gaan met het ontvangen van de prijs door de winnaar. Het niet ontvangen van een ondertekend formulier heeft tot gevolg dat de prijs niet wordt uitgekeerd. Deze wedstrijd wordt op de Facebook en Instagram pagina van Lokerse Feesten gespeeld: https://www.facebook.com/LokerseFeesten & https://www.instagram.com/lokersefeesten/
   
 3. Dit reglement bevat de voorwaarden voor de online wedstrijd. Louter door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer zonder enig voorbehoud of beperking alle bepalingen van huidig reglement, evenals de beslissingen die de Organisator kan nemen.
   
 4. De wedstrijd loopt van 16/06/2022 au 22/06/2022 om 18 uur. De wedstrijd kan op elk moment worden uitgebreid, stopgezet, onderbroken of verlengd worden door de Organisator, zonder dat de Organisator of elke andere tussenkomende persoon of vennootschap hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.
   
 5. De toegekende prijzen zijn 1 VIP-ticket voor de Lokerse Feesten op 9 augustus 2022. De prijzen kunnen niet uitgewisseld worden of omgeruild worden voor cash.
   
 6. Om aan de wedstrijd deel te nemen tag je iemand in onderstaande post, like je de post en schrijf je een originele comment. De organisator behoudt zich het recht voor om een deelname te annuleren als de gegevens van de deelnemer fictief of onjuist zijn.
   
 7. De deelnemers met de meest originele comment en die voldoet aan de regels die hierboven staan omschreven wint het VIP ticket. 
   
 8. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd nadat de deadline van de wedstrijd is verstreken uiterlijk tegen 22/06/2022 en ontvangen hun prijs via mail. 
   
 9. De Organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor een onsuccesvolle poging om deel te nemen aan de wedstrijd, bijvoorbeeld technische onderbrekingen, vertragingen in het ontvangen of versturen van e-mails, verlies of beschadiging van gegevens tijdens of na de verzending (niet limitatieve lijst). De Organisator draagt eveneens geen verantwoordelijkheid voor eventuele ongelukken of schade, van welke aard ook, veroorzaakt bij de toekenning of het gebruik van de gewonnen prijs of bij deelname aan de huidige wedstrijd.
   
 10. De Organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele onkosten of kosten voortvloeiend uit deze actie of toegekende prijs.
   
 11. Indien een bepaling van dit reglement ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. De Organisator behoudt zich het recht voor om bepalingen van dit reglement aan te passen, toe te voegen of te schrappen.
   
 12. Conform de bepalingen van de wet van 08.12.1992 tot bescherming van de Persoonlijke levenssfeer met betrekking tot persoonlijke gegevens, informeert Lokerse Feesten de deelnemers over de registratie van de persoonlijke gegevens in een bestand. Deze zullen door Lokerse Feesten enkel gebruikt worden in het kader van huidige wedstrijd. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn of haar gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd aanvaardt dat zijn of haar deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.
   
 13. Geen enkel telefonisch onderhoud, noch schriftelijke correspondentie met betrekking tot de huidige wedstrijd dan noodzakelijk voor het winnen van de prijzen, is toegelaten.
   
 14. Het reglement valt onder Belgisch recht. De rechtbanken van Oost-Vlaanderen zijn uitsluitend bevoegd voor eventuele geschillen.